Hào Môn

“Không có sự thành công nào được xây nên từ tham vọng và thủ đoạn!” Nhưng chân lý ấy chỉ được người ta nhận ra lúc đã đứng bên bờ