Không chốn dung thân

Xuất thân là một cảnh sát quèn, nhưng nhờ vào sự quyết đoán, thông minh và độc đoán, Cao Hạo Dân lọt vào mắt xanh của cảnh sát trưởng nổi tiếng

Mộc phủ phong vân

Lệ Giang một tòa cổ thành bí mật vừa cổ xưa vừa phồn vinh dưới chân núi Ngọc Long Tuyết, gây chấn động khắp vùng Trấn Tây Bắc Tam Giang,